Paslaugos


Pagalba šeimoms

Pagalba globėjams ir įtėviams

Pagalba specialistams

 

 

 

 • Individualios ir grupinės konsultacijos
 • Šeimos konferencijos
 • Mediacijos paslaugos
 • Pozityvios tėvystės mokymai
 • Konsultacijos šeimos teisės klausimais
 • Individualios ir grupinės konsultacijos esamiems globėjams
 • Įvadiniai mokymai ir išvadų apie dalyvių pasirengimą globai ar įvaikinimui rengimas
 • Tęstiniai mokymai esamiems globėjams
 • Atvejo vadyba
 • Mokymai, seminarai, praktikumai pedagogams, socialiniams darbuotojams, globos namų specialistams, bendruomenėms ir kitoms asmenų grupėms.
 • Mediacijos paslaugos
 • Metodikų ir rekomendacijų rengimas
 • Prevencinių programų rengimas bei postvencinė pagalba
daugiau daugiau daugiau

 

Aurelija Lingienė

Direktorė / psichologė   |   +370 614 21 218   |   brandoscentras@gmail.com

Projektai


Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai

2013 m. - 2015m. VšĮ „Asmenybės brandos centras“ bendradarbiaudams su VO „Gelbėkit vaikus“, kaip partneris vykdė veiklas projekte „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“ 15 savivaldybių. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas vaikui augti biologinėje šeimoje, o netekusiam tėvų globos vaikui - tinkamas globos/rūpybos ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko interesus ir poreikį augti šeimos aplinkoje, ar aplinkoje, artimoje šeimai, tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Projektas finansuojamas švedų  „IKEA“ fondo. Teikiamos paslaugos apėmė šias sritis: šeimos gerovės palaikymo komitetų veiklos koordinavimas, individualios ir grupinės prichologo konsultacijos vaikams ir tėvams iš rizikos šeimų, pozityvios tėvystės mokymai, mokymai specialistams, dirbantiems su sunkumų turinčiomis šeimomis, globėjų konsultavimas. Iš viso suteikta paslaugų daugiau kaip 2520 valandų.

 


Mediacija mokyklose

2016 m.VšĮ „Asmenybės brandos centras“ dalyvauja projekte kartu su VO „Gelbėkit vaikus“,  „Mediacija mokyklose“. Projektas finansuojamas Šiaurės ministrų tarybos. Projekto tikslas - mažinti patyčių, konfliktų skaičių mokyklose, gerinti mokinių, mokytojų, tėvų bendravimą, skatinti ginčus spręsti taikiu būdu. Trumpas mediacijos termino apibūdinimas - tai taikus ginčo sprendimo būdas, kur ginčo šalys, padedant trečiai, neutraliai šaliai - mediatoriui - pačios ieško ir priima sprendimą. Projektas vykdomas šiose Lietuvos mokyklose: Panevėžio sporto vidurinėje mokykloje, Ukmergės rajono Siesikų gimnazijoje, Širvintų rajono Gelvonų pagrindinėje mokykloje.

 


Organizacijos stiprinimas atveriant naujas galimybes

2016 m. Įstaiga vykdo projektą, skirtą nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimui „Organizacijos stiprinimas atveriant naujas galimybes“. Projekto tikslas - didinti įstaogoje dirbančių specialistų kompetencijas taip stiprinant įstaigos žmogiškuosius išteklius, finansinį stabilumą bei teikiamų paslaugų efektyvumą ir žinomumą. Projektas finansuojams iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų.

______________________________________________________________________________________________________________________

2016 m. įstaiga vykdė projektą, finansuojamą iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal „Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo“ programos priemonę: „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai“

Projekto tikslas- suteikti kokybiškas, į konkrečios krizinėje situacijoje esančios šeimos ir vaiko poreikius, kompleksinės paslaugas, stiprinti multikomandinį tarpinsititucinį bendradarbiavimą, stiprinti jų kompetencijas.

Projektas vykdomas Ukmergės rajono savivaldybėje. Buvo suteikta 21 šeimai psichosocialinės paslaugos.

_______________________________________________________________________________________________

 

“Globos ir įvaikinimo advokacijos strategijos įgyvendinimo galimybės savivaldybėse- partnerėse”

 

2016 m. VšĮ „Asmenybės brandos centras" pradėjo vykdyti projektą, finansuojamą iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos “Globos ir įvaikinimo advokacijos strategijos įgyvendinimo galimybės savivaldybėse- partnerėse”. Projektas tęstinis, vykdomas ir 2017 metais. Projekto tikslas- skatinti įvaikinimą ir globą savivaldybėse- partnerėse, keičiant bendruomenių, suinteresuotų institucijų, specialistų požiūrį bei nuostas į vaikų globą, įvaikinimą bei tėvų globos netekusius vaikus, teikti kokybiškas į globėjų, įtėvių bei globojamo, įvaikinto vaiko poreikius orientuotas paslaugas, esant poreikiui organizuoti ir vesti įvadinius mokymus. Projekto veiklos vyko Kazlų Rūdos, Ukmergės ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse. Buvo teikiamos paslaugos esamiems ir būsimiems globėjams, globotiniams, specialistams, vyko susitikimai viešinant ir teikiant informaciją apie globą bei įvaikinimą,  su ugdymo įstaigų specialistais, savivaldybių atstovais bei bendruomenių nariais.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

"Smurto artimoje aplinkoje prevencija Biržų, Pasvalio, Ukmergės savivaldybėse"

VŠĮ „Asmenybės brandos centras“ 2020 metais vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamą projektą "Smurto artimoje aplinkoje prevencija Biržų, Pasvalio, Ukmergės savivaldybėse". Projekto tikslas - teikti kompleksines socialines paslaugas, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai, Biržų, Pasvalio, Ukmergės savivaldybėse. Projekto vykdymo metu organizuojami mokymai švietimo įstaigų, socialinės srities specialistams, vykdoma nesmurtinio elgesio keitimo programa darželiuose, vaikų dienos centre. Vaikai įgyja supratimą, kas tai yra patyčios, smurtas, kodėl svarbu palaikyti draugiškus santykius. Socialiniai darbuotojai įgyja teorinių ir praktinių žinių apie patiriamo smurto atpažinimą, darbą su konfliktiškais klientais, nuostatų reikšmę formuojant požiūrį į smurtą, ugdomas emocinis raštingumas. Švietimo įstaigų specialistai  apmokyti ir gebės vykdyti smurto prevenciją ugdymo įstaigose, kurti sprendimų strategijas valdant konfliktus, taikyti mediacijos metodą mokyklose, supras konsultavimo svarbą ir taikys šią priemonę siekdami vaikų elgesio pokyčių. Projekto veiklos orientuotos ir į psichosocialinių paslaugų teikimą šeimoms, kuriose susiformavę konfliktiški santykiai, krizinės situacijos. Projekto dalyviai nukreipiami reikiamoms paslaugoms, individualių psichologo konsultacijų metu supranta šeimoje kylančių problemų priežastis, geba įvardinti galimus sprendimų būdus, tampa motyvuoti, nori keisti šeimoje susiklosčiusią situaciją, priimti teikiamą pagalbą bei spręsti problemas nenaudojant smurto.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Paramos centru „Spindulys“, Viešąja įstaiga „Lyderių karta“, Pasvalio Švietimo pagalbos tarnyba, Biržų rajono savivaldybe, Pasvalio rajono savivaldybe, Ukmergės rajono savivaldybe.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

„Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams teikimas Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio savivaldybėse“

VŠĮ „Asmenybės brandos centras“ 2020 m. vykdo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamą projektą „Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams teikimas Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio savivaldybėse“. Projekto tikslas – teikti paslaugas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams bei stiprinti vaiko globą (rūpybą) ir įvaikinimą šeimoje. Projekto vykdymo metu organizuojamas psichologinės pagalbos teikimas, individualios bei grupinės konsultacijos, seminarais, savitarpio paramos grupės globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, teikiama individuali, konsultacinė, metodinė, atvejų analizės pagalba Globos centrų darbuotojams.

Veikla


Naujienos​

MOKYMAI

Kviečiame dalyvauti nuotoliniuose mokymuosePRAKTINIŲ SOCIALINIO DARBUOTOJO ĮGŪDŽIŲ STIPRINIMAS“.

Socialiniai darbuotojai, soc. darbuotojo padėjai ir ne tik, dažnai susiduria su įvairiais iššūkiais ir situacijomis, kuriose kartais sunku išbūti ar rasti tinkamą būdą situacijai suvaldyti.
Todėl teikėjas siūlo specializuotą programą socialiniams darbuotojams bei asmenims, dirbantiems su šeimomis, vaikais. Dalyviai mokymuose įgys žinių apie savo emocijų raišką ir kontrolę dirbant su klientais, sustiprins socialinio darbuotojo taikomų technikų įgūdžius, susipažins su darbo su konfliktišku klientu ypatumais bei pasimokys iš kitų dalyvių profesinės patirties.

Mokymų trukmė: 2 dienos- 10 akad. val.

Mokymų data: 2021 03 08 ir 2021 03 10 d.

Mokymų laikas:  9.00 – 13.00 val., numatant kavos/ arbatos pertraukėlę.

Mokymus veda psichologė, mediatorė Ieva Lingienė.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravę mokymų dalyviai savo nurodytu el.paštu dieną prieš mokymus gaus prisijungimų nuorodas.

Vieno dalyvio kaina- 45 eurai.

Registracija el paštu brandoscentras@gmail.com

Tel. numeris pasiteiravimui +37067440070

Atsiskaitymui už mokymus išrašome išankstinio apmokėjimo sąskaitą, pagal kurią apmokama paslauga. Registracija patvirtinama gavus apmokėjimą už mokymus.

Mokymų programa:

____________________________________________________

 

Kviečiame dalyvauti mūsų rengiamuose mokymuose "KONFLIKTAI DARBE IR SU ARTIMAISIAIS. AR REIKIA JŲ VENGTI?"

Mokymai skirti socialiniams darbuotojams, pedagogams, socialiniams pedagogams, kurie patys būdami „darbo su žmogumi instrumentais“, turi padidintą riziką patirti daugiau konfliktinių situacijų, todėl labai svarbu turėti akademinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip teisingai elgtis šiose situacijose.

Mokymų trukmė- 6 akad. val.  

Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravę mokymų dalyviai savo nurodytu el.paštu dieną prieš gaus prisijungimų nuorodas ( ZOOM platforma).

Mokymus veda psichologė, mediatorė Ieva Lingienė.

Mokymų data: 2021 02 03 

Vienam dalyviui kaina- 25 eurai.Registracija el paštu brandoscentras@gmail.com

Tel. numeris pasiteiravimui +37067440070

Atsiskaitymui už mokymus išrašome išankstinio apmokėjimo sąskaitą, pagal kurią apmokama paslauga.

______________________________
Kviečiame dalyvauti  mūsų rengiamuose mokymuose - praktikumuose "PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS TĖVAMS IR SPECIALISTAMS, MINIMIZUOJANT SKYRYBŲ POVEIKĮ VAIKAMS"

Mokymai skirti tėvams, socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, visiems specialistams, dirbantiems su šeimomis, išgyvenantiems krizes ar skyrybas.

Mokymų trukmė- 2 dienos- 12 akad. val.  

Mokymai vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravę mokymų dalyviai savo nurodytu el.paštu dieną prieš gaus prisijungimų nuorodas ( ZOOM platforma).

Mokymus veda psichologė Aurelija Lingienė.

Mokymų data: 2021 02 01 ir 2021 02 04 d.

Vienam dalyviui kaina- 1 diena 25 eurai., abi dienos- 50 eurų. Registracija el paštu brandoscentras@gmail.com

Tel. numeris pasiteiravimui +37061421218

Atsiskaitymui už mokymus išrašome išankstinio apmokėjimo sąskaitą, pagal kurią apmokama paslauga.

__________________________

2020.12.03 Alytaus Naujienos ( 2020 m. gruodžio 3 d. Nr. 137 (135013))

Straipsnyje "Kokia svarbi dovana- išmokti girdėti žmogų, o ne kitų nuomones apie jį" ( 12-13 psl.) savo mintimis dalinasi psichologė Aurelija Lingienė

https://www.leidinys.lt/alytausnaujienos/leidiniai/2020-12-03-137

2018.12.29 Alytaus Naujienos, skiltyje "Medijų virtuvė" (2018 m. gruodžio 29 d. Nr. 147 (13230))

Straipsnyje "Geriausiu savo gyvenimo ekspertu tapkite patys, kad galėtumėte prognozuoti savo gyvenimo pokyčius"- psichologės Aurelijos Lingienės komentaras.

2018.03.24 Alytaus Naujienos, skiltyje "Medijų virtuvė" (2018 m. kovo 24 d. Nr. 34 (13117))

Straipsnyje „Nuoširdumas dažniausiai pasireiškia pokalbyje be tarpininko, o raštai gali ir meluoti. Gal dėl to negalima atlikti išpažinties per atstumą ar mobiliuoju telefonu” - psichologės Aurelijos Lingienės komentaras.

 

2018.02.15 Valstybės jubiliejaus proga apdovanoti 100 nusipelniusių žmonių

Ketvirtadienis, vasario 15 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybės atkūrimo 100-mečio proga už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje valstybinius apdovanojimus įteikė 100 Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių, tarp jų ir VŠĮ Asmenybės brandos centro psichologei Aurelijai Lingienei.

 

2018.01.23 ALYTAUS MIESTE ALYTIŠKIAMS TEIKIAMOS NEMOKAMOS KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS

2017.11.11  Vaikai iš globos namų 

Psichologė Aurelija Lingienė ir „Gelbėkit vaikus” vadovė Rasa Dičpetrienė  apie vaikus iš globos namų ir kokius žingsnius reikia žengti nusprendus globoti vaiką? - laidoje "Tėvystės įkvėpimai" ( LRT Žinių radijas)

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/tevyste-ikvepia/vaikai-is-globos-ista...

      

 

2017.07.06  Aurelija Lingienė: "siekdami pakeisti vaiką, pirmiausia atsigręžkime į save​"

Apie vaiko santykius su tėvais, mokykla, auklėjimo baimes, pasekmes, pasipriešinimą pokyčiams - psichologė Aurelija Lingienė.

http://manokrastas.lt/straipsnis/aurelija-lingiene-siekdami-pakeisti-vai...

 

2017.06.20  Diskusija apie vaikų globą ir jos rūšis Pabarėje, Šalčininkų rajone

​       

Pabarėje vyko Vaiko teisių apsaugos specialistų susitikimas su gyventojais  ( kalbėta apie neinstitucinės globos įgyvendinimą, požiūrį į tai).
Dalyviai: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Marija Mackevič, Vaikų globos namų direktorė Oksana Obločinska, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narė Dalia Jankelaitienė ir psichologė Aurelija Lingienė, Pabarės  seniūnas Tadeuš Minakovskij,  seniūnijos gyventojai ir vietos mokyklos direktorė Halina Molis.

http://salcininkai.lt/lit/Placiau/70758

 

2017.05.20 Kelmės rajone diskusija apie galimybes ir būdus mažinti priklausomybes

     

Kel­mės ir Anykščių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėse  vyko dis­ku­si­ja apie pri­klau­so­my­bes, jų įvei­ki­mo bū­dus.

Diskusijos dalyviai : Ai­ra Ma­čė­jie­nė, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja, VšĮ As­me­ny­bės cent­ro psi­cho­lo­gė Au­re­li­ja Lin­gie­nė, Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Auš­ra Šir­vins­kie­nė, Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro Prik­lau­so­my­bės li­gų sky­riaus ve­dė­ja Au­re­li­ja Če­pu­ly­tė, Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rė In­ga Juo­za­pa­vi­čie­nė, NVO Vai­kams kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vė Ele­na Ur­bo­nie­nė. 

http://www.skrastas.lt/?data=2017-05-27&rub_raj=1141131318&id=1495209094...

 

 

2017.05.06 dieną , 11.00- 17.00 val. Alytus kviečia į šeimų šventę "Alytus- viena šeima", kuri vyks Jaunimo parke.

 

​2017.04.21 Kampanijai "Už saugią Lietuvą" - vieneri metai

       

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanijai „Už saugią Lietuvą“  Lietuvą vieneri.

Kampanijos veiklos metu  prisijungė 60 šalies savivaldybių, NVO, verslo įmonės, diplomatinės atstovybės, žiniasklaida, daugiau nei 400 iniciatyvų. Kampanijos ambasadoriais tapo 20 žinomų šalies žmonių.

Tikslui Lietuva – be globos namų suburta specialistų ir ekspertų komanda, kurioje dirba ir psichologė Aurelija Lingienė.

http://uzsaugialietuva.lt/naujienos/kampanijai-uz-saugia-lietuva-vieneri

 

2017.04.20 Respublikinė konferencija "Vaiko gerovė šiandien ir rytoj" Ukmergėje

      

Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje balandžio 20 dieną vyko Respublikinė socialinių pedagogų konferencija, kurioje pranešimus skaitė Giedrė Kvieskienė, Lietuvos edukologijos universiteto profesorė, Aurelija Lingienė, VšĮ „Asmenybės brandos centras“, direktorė bei psichologė, Linas Slušnys, VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“ direktorius, vaikų ir paauglių psichiatras bei Auksė Petruškevičiūtė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė.

​Konferencijos programą galite rasti paspaudę nuorodą apačioje :

http://www.lspa.lt/respublikine-socialiniu-pedagogu-konferencija-vaiko-g...

 

2017.03.09 Konferencija „Aukime kartu. Šiuolaikiniai vaikai“ Marijampolėje Marijonų gimnazijoje

       

Marijampolėje, Marijonų gimnazijoje kovo 9 d. vyko regioninė konferencija „Aukime kartu. Šiuolaikiniai vaikai“. Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyresnysis patarėjas Egidijus Meilus, VšĮ Asmenybės brandos centro įkūrėja, psichologė, VO „Gelbėkit vaikus“ atstovė Aurelija Lingienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus socialinė pedagogė Simona Bieliūnė ir kiti. Konferenciją organizavo Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius kartu su Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru bei Marijonų gimnazija. Renginyje dalyvavo pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai ir kiti.

Konferencijos tikslas- apžvelgti vaikų teisių apsaugos klausimus, aptarti vaiko socializacijos ypatumus visuomenėje, pagalbą jam ir visai šeimai.

 

2017 m. VO „ Gelbėkit vaikus“ organizuojama patyčių prevencija darželiuose 

 

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ organizuoja mokymus, skirtus sumažinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, patiriančių patyčias, skaičių bei sukurti saugią, sveiką, pozityvią aplinką šiems vaikams, kad jie mokytųsi draugiškumo, tolerantiškumo, pagarbos, rūpestingumo, drąsos, kad būtų stiprinamas jų bendruomeniškumo, priklausymo grupei jausmas. Mokymus parengė ir veda ilgametę patirtį turinti psichologė Aurelija Lingienė.

Numatomi viso 3 susitikimai su specialistais bei kitais vaikų darželio bendruomenės nariais. Pirmieji 2 susitikimai skirti teoriniams ir praktiniams smurto prevencijai ir postvencijai skirtiems aspektams aptarti, o trečiasis susitikimas skirtas taikytų metodų praktikoje, atskiriems atvejams aptarimui.

Mokymai pradėti vykdyti Pasvalio mieste bei  Utenos mieste.

 

2016.12.16 Konferencija seime „Mediacija mokykloje – misija įmanoma“

        

Mediacija - tai gebėjimas ginčus ir nesutarimus spręsti taikiai, kuriuos galima pritaikyti šeimyniniuose, tarpasmeniniuose santykiuose, darbo santykiuose ir pan.  Konferencijos „Mediacija mokykloje – misija įmanoma“ tikslas – pristatyti mediacijos taikymo galimybes mokyklose, pasidalinti gerąja patirtimi, kuomet taikant mediaciją, bendraamžių ginčus sprendė patys mokiniai.​ Konferencijoje dalyvavo Lietuvos mokyklų mokytojai ir mokiniai, mediatoriai, švietimo ir ugdymo įstaigų specialistai, socialiniai darbuotojai, bei taip pat svečiavosi specialistai iš Danijos, Estijos, Baltarusijos, kurie pristatė savo patirtį taikant mediacią mokyklose. 

 

2016.08.03 "Už saugią Lietuvą" iniciatyva Molėtų r. Luokesoje

        

Prezidentės vykdomos kampanijos "Už saugią Lietuvą" tikslas -stiprinti netoleranciją priklausomybėms, užkirsti kelią smurtui, patyčioms, vykdyti savižudybių prevenciją, skatinti įvaikinimą ir vaikų globą šeimose taip skatinant visuomenės, NVO ir institucijų partnerystę.

Rugpjūčio 3-ąją Luokesos bendruomenės centre įvyko susitikimas su bendruomene, kuriame dalyvavo LR Prezidentės patarėja Ramunė Guobaitė-Kirslienė, Savivaldybės meras Stasys Žvinys, direktoriaus pavaduotojas Karolis Balčiūnas, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Jūratė Dilienė, VŠĮ „Asmenybės brandos centro“ direktorė Aurelija Lingienė, VO „Gelbėkit vaikus“ patarėja vaiko teisių apsaugos klausimais Odeta Intė. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie pagalbos galimybes tėvų globos netekusiems vaikams, apie kiekvieno iš mūsų galimą indėlį. Taip pat griaunami visuomenėje įsišakniję mitai apie vaiko globą. Didelė dalis mitų suformuojami dėl informacijos trūkumo, todėl susitikimų metu buvo aptarti keli aspektai: ko reikia norint būti globėju, aptariamos procedūros, reikiami dokumentai, diskutuojama apie mokymus ir jų naudą, bei buvo gilinamasi į globojamo vaiko poreikius ir visos bendruomenės pagalbos svarbą ne tik globojamam vaikui, bet ir  globėjams.

 

2016.07.25  "Už saugią Lietuvą" iniciatyva Ukmergės r., Tulpiakiemy

 Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė  lankėsi Ukmergės rajone, Tulpiakiemio kaime, kur domėjosi socialinės atskirties problemomis bei  kokių priemonių reikia imtis, siekiant mažinti socialinės rizikos šeimų skaičių ir užtikrinti jose augančių vaikų saugumą.  Į šalies vadovę su prašymu padėti, kreipėsi šios bendruomenės atstovai, įkūrę kaime vaikų dienos centrą. Kampanijos ambasadoriai „Už saugią Lietuvą“ atvyko kartu su  Lietuvos Respublikos Prezidente. Šiame susitikime dalyvavo ir VšĮ „Asmenybės brandos centras“ vadovė -psichologė Aurelija Lingienė. Vaikų dienos centras jau veikia, tačiau ten dirbantys specialistai išsakė sunkumus su kuriais jie susiduria nuolatos. Jiems trūksta psichologų pagalbos, mokymų ir žinių, kaip dirbti su vaikais, kaip efektyviai padėti nuo priklausomybių kenčiantiems jų motinoms ir tėvams. Po šio susitikimo VšĮ „Asmenybės brandos centras“ su partneriais parengė paslaugų teikimo planą specialistams, dirbantiems su vaikais vaikų dienos centre, tikslinius užsiėmimus vaikams bei susitikimus su bendruomenės nariais. Paslaugos pradėtos teikti nuo rugsėjo mėnesio.

 

​Kita

2016 m. įstaigos specialistai kartu su partneriais teikė globos ir įvaikinimo viešinimo bei informavimo paslaugas Kazlų Rūdos,  Elektrėnų bei Alytaus rajonų savivaldybėse. Tai individualūs susitikimai minėtų rajonų seniūnijų bendruomenėse. Susitikimų metu vyko ne tik informacijos apie globą ir įvaikinimą suteikimas, bet ir diskusijos vykstančios institucinės globos pertvarkos klausimais. 

 

 

Bendradarbiavimas

 

Įstaiga bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis organizacijojomis bei savivaldybėmis. Šiuo metu yra sudarytos 9 bendradarbiavimo sutartys su savivaldybių administracijomis.


Pasvalio
rajono
savivaldybė

Biržų
rajono
savivaldybė

Šalčininkų
savivaldybė

Raseinių
rajono
savivaldybė
 

Šakių
rajono
savivaldybė

Kazlų rūdos
rajono
savivaldybė

Ūkmergės
rajono
savivaldybė

Alytaus
rajono
savivaldybė
 

Elektrėnų
rajono
savivaldybė
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai 

VŠĮ Asmenybės brandos centras

Aurelija Lingienė

Direktorė / psichologė   |   +370 614 21 218   |   brandoscentras@gmail.com